เขตการปกครองยโสธร

การปกครองและประชาชนมีการปกครองทั้งหมด
9 อำเภอ รวม 78 ตำบล 862 หมู่บ้าน ดังนี้..

1. อำเภอเมืองยโสธร 17 ตำบล 183 หมู่บ้าน
2. อำเภอกุดชุม 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน
3. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13 ตำบล 112 หมู่บ้าน
4. อำเภอป่าติ้ว 5 ตำบล 57 หมู่บ้าน
5. อำเภอมหาชนะชัย 10 ตำบล 102 หมู่บ้าน
6. อำเภอเลิงนกทา 10 ตำบล 139 หมู่บ้าน
7. อำเภอทรายมูล 5 ตำบล 53หมู่บ้าน
8. อำเภอค้อวัง 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
9. อำเภอไทยเจริญ 5 ตำบล 48ห มู่บ้าน
ประชากรจำนวนประชากรทั้งสิ้น 552,714 คน
เป็นชาย 277,538 คน เป็นหญิง 275,176 คน

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร,สมุดรายงานสถิติจังหวัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s