รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

โรงเรียนมัธยม สพม.
อำเภอเมืองยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
อำเภอกุดชุม
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
อำเภอค้อวัง
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
อำเภอไทยเจริญ
โรงเรียนคำเตยวิทยา
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
อำเภอทรายมูล
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
อำเภอมหาชนะชัย
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
อำเภอป่าติ้ว
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
อำเภอเลิงนกทา
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
อำเภอกุดชุม
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ
โรงเรียนพระแม่มารีย์โสธร อำเภอเมืองยโสธร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s