แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี(พ.ศ. 2553-2556)

ข้อมูลจังหวัดยโสธร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
สภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร
1. ลักษณะทางกายภาพ
2. การปกครองและประชากร
3. โครงสร้างพื้นฐาน
4. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
5. สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทราบความต้องการและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
8. ข้อมูลนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาของระดับประเทศและภาค เพื่อเป็นกรอบการจัดทำแผน ฯการวิเคราะห์ศักยภาพ

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร
1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม
3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปัญหาสำคัญและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
1. วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์
3. การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพชีวิต
3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 จังหวัดยโสธร
( แบบ จ. 1 ) ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่
แผนที่จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดที่นี่ดาวน์โหลด อำเภอยโสธร
สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดที่นี่

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร(ก.บ.จ. ยส.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s