ของฝากและของที่ระลึกจังหวัดยโสธร

63469
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีซึ่งเป็นที่นิยม

images
แตงโม นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีซึ่งเป็นที่นิยมแล้ว เกษตรกรหลายอำเภอของยโสธร ยังปลูกแตงโมเป็นอาชีพเสริม แตงโมหวานยโสธร มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค มีผลผลิตมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม

Otop5_20051121152411.0
หมอนขวานผ้าขิด ผลิตกันมากที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว เป็นหัตถกรรมของอีสานที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ได้รับความนิยมทั่วไป เป็นของใช้ของฝากที่มีชื่อของยโสธร ทำจากผ้าทอลายขิด ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสาน มีลวดลาย รูปแบบหลากหลาย และสีสันสดใสสวยงาม

ปลาส้มทอดกระเทียม
ปลาส้ม ปลาส้มเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ปลาส้มเป็นอาหารพื้นบ้านของไทยอิสาน สิ่งลื่อชื่อของชาวยโสธร เป็นอาหารที่ทำจากปลา สามารถนำมาทำได้หลายเมนู ตามแต่ความอบของแต่ละคน ราคาไม่แพง

images (1)
ลอดช่อง ขนมลอดช่องโบราณที่มามาแต่ยาวนานและเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร เป็นขนมหวานที่แสนอร่อย เพีลงน้ำมาใส่น้ำเชื่อม กระทิ และชอบเย็นๆก็โรยด้วยน้ำแข็งใส หวานเย็นชื่นใจ

images (2)
งานจักสานไม้ไผ่งานจักสานฝีมือดีชาวบ้านทุ่งนางโอกมีผลิตภัณฑ์จากงานจักสานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าว ตระกร้าใส่ของ หมวก ของใช้ในครัวเรือนต่างๆ อีกมากมาย ราคาไม่แพง


งานแกะสลักเกวียนจำลอง ที่บ้านนาสไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร

อ้างอิงจาก http://www.yasothon.go.th/web/file/menu6.html

Advertisements

อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร

ปลาส้มยโสธร
ปลาส้ม
ปลาส้มยโสธร เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน รสชาติถูกปาก เพราะ ปลาส้มยโสธร เป็นอาหารพื้นบ้านของไทยอีสาน สิ่งลื่อชื่อของชาวยโสธร เป็นอาหารที่ทำจากปลา สามารถนำมาทำได้หลายเมนู ตามแต่ความชอบของแต่ละคน ราคาไม่แพง

ปลาส้มยโสธร นับว่าเป็นการถนอมอาหารชั้นเยี่ยมของคนไทยทั่วๆไป แต่ปลาส้มที่ขึ้นชื่อ และมีชื่อเสียงมากคือปลาส้มจากจังหวัดยโสธร ชาวจังหวัดนี้ทํากันเป็นอาชีพ ส่งขายไปยังต่างจังหวัด การทํามีสูตรและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง คนที่ไปเที่ยวในตัวจังหวัดยโสธรก็หาซื้อมาเป็นของฝากก็ได้ ส้มปลา (ปลาส้ม)

อ้างอิงจาก http://esanindy.com/b31/t348/

แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี(พ.ศ. 2553-2556)

ข้อมูลจังหวัดยโสธร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
สภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร
1. ลักษณะทางกายภาพ
2. การปกครองและประชากร
3. โครงสร้างพื้นฐาน
4. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
5. สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทราบความต้องการและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
8. ข้อมูลนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาของระดับประเทศและภาค เพื่อเป็นกรอบการจัดทำแผน ฯการวิเคราะห์ศักยภาพ

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร
1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม
3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปัญหาสำคัญและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
1. วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์
3. การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพชีวิต
3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 จังหวัดยโสธร
( แบบ จ. 1 ) ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่
แผนที่จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดที่นี่ดาวน์โหลด อำเภอยโสธร
สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดที่นี่

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร(ก.บ.จ. ยส.)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเจริญของประชากรในจังหวัด ยโสธร การมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมดี ย่อมทำให้ประชากรในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

Pic033

รูป 1 เปอร์เซ็นต์เนื้อที่การใช้ประโยชน์ในจังหวัด ยโสธร ระหว่างปี 2546 – 2551

จากรูปพบว่า เนื้อที่ในจังหวัดยโสธรได้ทำการ จำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ เนื้อที่ไม่ได้จำแนก เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรและเนื้อที่ป่าไม้ เห็นได้ว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรมีเปอร์เซ็นต์เนื้อที่มากที่สุด เนื่องจากมีการนำเนื้อที่ไม่ได้จำแนก และ เนื้อที่ป่าไม้ ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ในปี 2551 เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรมีเนื้อที่มากที่สุดจำนวน 1,605,388 ไร่ คิดเป็น 61.72 % ของเนื้อที่ทั้งหมด เนื้อที่รองลงมาเป็นเนื้อที่ไม่ได้จำแนกจำนวน 718,352 ไร่ คิดเป็น 27.62% ของเนื้อที่ทั้งหมด
1) ปัญหาครัวเรือนได้กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 4,758 ครัวเรือน
2) ปัญหาครัวเรือนไม่มีความรู้การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 680 ครัวเรือน
3) ปัญหาคนในครัวเรือนติดสุรา จำนวน 564 ครัวเรือน
4) ปัญหาครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ จำนวน 267 ครัวเรือน
สำหรับในเรื่องมีรายได้เฉลี่ยของประชาชน พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 42,818 บาท ต่อคนต่อปี ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปี / คน มีจำนวน 99,434 ครัวเรือน หรือร้อยละ 99.29 ของจำนวนครัวเรือนที่สำรวจทั้งหมด และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ (ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี) มีจำนวน 712 ครัวเรือน หรือร้อยละ 0.71 ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำสะอาดดื่มเพียงพอตลอดปี จำนวน 84 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี จำนวน 35 ครัวเรือน

สรุปสถานการณ์ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง มีสถานศึกษาเพียงพอ บุคลากรในพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย สถานบริการสาธารณสุขมีเพียงพอ สังคมมีความสงบ มีแรงงานจำนวนมาก มีโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวก มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ ส่วน
จุดอ่อน ประชาชนขาดการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพการศึกษาในระบบยัง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุขมีน้อย ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยไม่ดี มีโรคสำคัญแพร่ระบาด คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. ตกเกณฑ์หลายตัวชี้วัด มีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 712 ครัวเรือน ประชาชนมีหนี้สินมาก มีการอพยพแรงงานมาก แรงงานขาดทักษะและวินัย ปัญหาสตรีและเด็ก คนพิการ มีผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นภาระต้องดูแล

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
1) แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำชีไหลผ่านพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัด บริเวณอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง (ยาว 110 กิโลเมตร) ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีลำห้วยสำคัญ ๆ ไหลผ่านพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เช่น ห้วยสะแบก ห้วยลิงโจน ลำห้วยโพง ลำเซบาย ลำน้ำยัง ลำน้ำทวนและแหล่งน้ำอื่น ๆ เช่น หนอง บึง มีอยู่ทั่วไป ซึ่งหลายแห่งมีสภาพตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ปริมาณน้อย เป็นปัญหาค่อนข้างมาก สำหรับปริมาณน้ำฝนตกในรอบ 5 ปี (2547-2551) เฉลี่ยประมาณ 1,352 ม.ม. ต่อปี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
2) ป่าไม้ จังหวัดยโสธรไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ , ไม่มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นส่วนมาก จำนวน 712,822 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.41 ของพื้นที่จังหวัด ในจำนวนนี้เป็นป่าที่เสื่อมโทรม จำนวน 470,861 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของพื้นที่จังหวัด เนื่องจากการลักลอบตัดไม้ทำให้สภาพป่ามีสภาพเสื่อมโทรม และมีการถางป่าเพื่อทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ที่ดินป่าเสื่อมโทรม กรมป่าไม้ได้มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการออกเป็นที่ดิน สปก. 4-01 และพื้นที่ป่าสงวน ฯ ยังมีสภาพป่าอยู่ 241,961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของพื้นที่ป่าสงวนหรือร้อยละ 9.30 ของพื้นที่จังหวัด ถือว่ามีป่าค่อนข้างน้อย
3) ลักษณะของดิน พื้นที่ในจังหวัดยโสธร มีลักษณะต่าง ๆ โดยเป็นดินปนทราย 306,899 ไร่ หรือร้อยละ 11.79 ของพื้นที่จังหวัด ดินเค็ม (ปานกลางและน้อย) 140,255 ไร่ หรือ ร้อยละ 5.39 เป็นดินตื้นปนกรวดและดินภูเขา 68,117 ไร่ หรือร้อยละ 2.62 และตามข้อมูล กชช.2ค. มีจำนวนหมู่บ้านที่มีปัญหาคุณภาพดิน ระดับมาก จำนวน 270 หมู่บ้าน ระดับปานกลาง 241 หมู่บ้าน รวมเป็น 511 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 57.74 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ถือว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพดินค่อนข้างมาก

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพน้ำและปริมาณน้ำเสีย
ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในทุกเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลตำบลทุกแห่ง และ อบต. บางแห่ง มีน้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ สำหรับแหล่งน้ำในพื้นที่ไร่นามีลักษณะเสื่อมโทรมและน้ำเสียจาการทิ้งขยะเศษวัสดุเหลือใช้ลงสู่แหล่งน้ำ การที่น้ำฝนและกระแสน้ำชะล้างผิวดินที่มีสารพิษ/สารเคมีตกค้างลงสู่แหล่งน้ำ เกษตรกรชำระล้างเครื่องมือในการฉีดสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ
การจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร มีระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลต่าง ๆ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับแหล่งน้ำในไร่นามีสารพิษจากสารเคมีจากการเพาะปลูกข้าว / พืชไร่และพืชผัก และยาปราบศัตรูพืชเป็นตัวก่อให้เกิดน้ำเสีย ในอนาคตจะมีปัญหาน้ำเสียมากขึ้นได้ ต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว / พืชไร่ และพืชผักปลอดสารพิษ
2) ปริมาณขยะและกากของเสีย
ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร มีปริมาณขยะเฉลี่ย 25 ตันต่อวัน ในเขตเทศบาลตำบล 5-10 ตันต่อวัน ซึ่งในพื้นที่ชุมชนทุกแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลตำบลทุกแห่ง รวมทั้ง อบต.บางแห่ง มีปริมาณขยะตกค้าง เนื่องจากมีประชากรในเขตชุมชนเพิ่มขึ้น มีจำนวนรถบรรทุกขยะไม่เพียงพอและที่ทิ้งขยะอยู่ไกลหรือไม่เหมาะสม สำหรับในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีระบบกำจัดขยะและมีพันธะสัญญารับขยะจากเทศบาลตำบล และ อบต. ใกล้เคียงมาจำกัดด้วย ทำให้ปัญหาขยะลดลง แต่ในอนาคตจะมีปัญหาหากสถานที่ทิ้งขยะเริ่มเต็ม จะมีปัญหาขยะมากขึ้นตามลำดับ
3) มลพิษทางอากาศและเสียง
ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลตำบลทุกแห่ง รวมทั้งเขตชุมชนของ อบต. มียานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมไม่มาก แม้จะมีควันพิษและเสียงดังจากยานยนต์และโรงงานอยู่บ้างแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

สรุปสถานการณ์ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอ น้ำท่าเพียงพอ น้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดี มลพิษน้ำเสีย ขยะและกากของเสีย มลพิษทางอากาศและ ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อประชาชน
จุดอ่อน มีสภาพป่าเหลือน้อย คุณภาพดินไม่ดี ไร่นามีสารพิษจากสารเคมีตกค้าง คุณภาพน้ำจะมีปัญหาในอนาคต ขยะและกากของเสียเริ่มมีปัญหาเป็นมลพิษต่อประชาขน

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ

ป่าไม้
จังหวัดยโสธร มีป่าสงวนแห่งชาติเป็นจำนวน ๒๗ ป่า เป็นพื้นที่ประมาณ ๗๑๒,๕๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๒๗ ของพื้นที่จังหวัด ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และป่าดงดิบแล้ง อำเภอเลิงนกทามีพื้นที่ป่ามากที่สุด รองลงมาคืออำเภอกุดชุม
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ยโสธรมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำชี และมีลำห้วย ลำธาร คลอง เป็นจำนวนมากถึง ๓๙๕ สาย หนองบึง ๗๓๒ แห่ง น้ำพุน้ำซับ ๖ แห่ง

แม่น้ำชี มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสานแล้วไหลเข้าจังหวัดยโสธรที่อำเภอเมือง ฯ ผ่านอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอวังค้อ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูลในเขต อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำชีมีน้ำไหลตลอดปี
che0001
ลำทวน มีต้นกำเนิดในเขตอำเภอทรายมูล ไหลผ่านอำเภอเมือง ฯ ไปบรรจบแม่น้ำชีในเขตอำเภอเมือง ฯ ลำเซบาย มีต้นกำเนิดจากภูเขาในเขตอำเภอเลิงนกทา แล้วไหลผ่าน อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว แล้วไหลลงแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ลำเซบายมีน้ำไหลตลอดปี

ลำน้ำโพง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอเลิงนกทา ไหลผ่านเขตอำเภอกุดชุม อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว แล้วไหลลงลำเซบาย ลำน้ำโพง มีน้ำไหลเกือบตลอดปี

2127_1
ลำน้ำยัง มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดยโสธรที่อำเภอเมือง ฯ แล้วไหลลงแม่น้ำชี ลำน้ำยังมีน้ำไหลเกือบตลอดปี

นอกจากลำน้ำสำคัญดังกล่าวแล้ว ยังมีหนองน้ำ บึง อยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายสำคัญ ๆ ได้แก่ หนองอิ่ง บึงโดน กุดแหลม กุดมน กุดกะเหลิบ บึงหนาด หนองบอน บึงผือฮี เป็นต้น

1303634981_191837769_13-60-

ข้อมูจาก : http://www.yasothon.go.th

บุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยโสธร

403px-คำพูน_บุญทวี
คำพูน บุญทวี นักเขียนสารคดี เรื่องสั้น และนวนิยายเกี่ยวกับชีวิตของชาวไทอีสานและชีวิตคนในคุก ได้รับรางวัลซีไรท์เป็นคนแรกของไทยเมื่อ พ.ศ. 2522 จากนวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน และได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2544
นามปากกา: คำพูน บุญทวี
คร้าม ควนเปลว
พงศ์พริ้ง
เกิด: 26 มิถุนายน 2471
ตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร
ถึงแก่กรรม: 4 เมษายน 2546
อาชีพ: นักเขียน
บิดา: สนิท บุญทวี
มารดา: ลุน บุญทวี
คู่สมรส: ประพิศ ณ พัทลุง (2504 – ?)
ลันนา เจริญสิทธิชัย (? – 2546)

ณิรัฐกานต์_ศรีลาภ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 (36 ปี)
จังหวัดยโสธร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

Ron_litthichai_in_suriyothai
รณ ฤทธิชัย นักแสดงชาวไทยที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2528 และรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2529 ดาว บ้านดอน นักร้องชื่อดัง
ชื่อเกิด รณฤทธิชัย คานเขต
เกิด 12 กันยายน พ.ศ. 2492 (63 ปี)
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
คู่สมรส ดวงชีวัน โกมลเสน [1]
ชื่ออื่น ชำนาญ คานเขต
(ชื่อเดิม)
อาชีพ นักแสดง, นักการเมือง
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2528 – ครูสมศรี
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2529 – ครูสมศรี
นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2534 – คนเลี้ยงช้าง

200px-A0396
ไผ่ พงศธร นักร้องค่าย GMM
ชื่อเกิด ประยูร ศรีจันทร์
ชื่อเล่น ไผ่
ฉายา หนุ่มตามฝันจากบ้านไกล
วันเกิด 12 มิถุนายน พ.ศ. 2525 (30 ปี)
แหล่งกำเนิด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประเทศไทย
แนวเพลง เพลงลูกทุ่ง
อาชีพ นักร้อง
ปี 2548-ปัจจุบัน
ค่าย แกรมมี่โกลด์ ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

210px-Pichitpong_ktb
พิชิตพงษ์ เฉยฉิว นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อเต็ม พิชิตพงษ์ เฉยฉิว
วันเกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2525 (30 ปี)
สถานที่เกิด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประเทศไทย
ส่วนสูง 170 ซม.
ชื่อเล่น โต้ง, แป๊ะ
ตำแหน่ง กองกลาง
ข้อมูลสโมสร
สโมสรปัจจุบัน เมืองทอง ยูไนเต็ด
หมายเลข 19
สโมสรอาชีพ*
ปี สโมสร ลงเล่น (ประตู)
2546-2551
2552 ธ.กรุงไทย
เมืองทอง ยูไนเต็ด 116 (39)
26 (3)

150px-พีรพันธุ์_พาลุสุข
พีรพันธุ์ พาลุสุข นักการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยโสธร เขต 3
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (66 ปี)
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

Petchtai_Wongkamlao_2005-04-08
หม่ำ จ๊กมก นักแสดงชื่อดัง
ชื่อเกิด เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
ชื่อเล่น หม่ำ
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2508 (47 ปี)
ยโสธร ประเทศไทย
คู่สมรส เอ็นดู วงษ์คำเหลา
ชื่ออื่น หม่ำ จ๊กมก
อาชีพ นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์ และ พิธีกร
ผลงานเด่น สมบัติ ดีพร้อม จากภาพยนตร์ เฉิ่ม (2548)
หม่ำ จ๊กมก นักแสดงชื่อดัง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

โรงเรียนมัธยม สพม.
อำเภอเมืองยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
อำเภอกุดชุม
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
อำเภอค้อวัง
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
อำเภอไทยเจริญ
โรงเรียนคำเตยวิทยา
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
อำเภอทรายมูล
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
อำเภอมหาชนะชัย
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
อำเภอป่าติ้ว
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
อำเภอเลิงนกทา
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
อำเภอกุดชุม
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ
โรงเรียนพระแม่มารีย์โสธร อำเภอเมืองยโสธร

รายชื่อวัดในจังหวัดยโสธร

พระอารามหลวงในจังหวัดยโสธร

พระอารามหลวงมหานิกาย
วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย
วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
วัดราษฏร์ในจังหวัดยโสธร

วัดราษฏร์ในอำเภอกุดชุม
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดกำแมด (สุริโยกำแมด) ตำบลกำแมด
วัดกุดหิน ตำบลกำแมด
วัดโนนยาง ตำบลกำแมด
วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท ตำบลกำแมด
วัดสว่างหัวงัว ตำบลกำแมด
วัดหนองตาไก้ ตำบลกำแมด
วัดหนองเหี่ย (บ้านหนองเหี่ย) ตำบลกำแมด
วัดกุดชุม ตำบลกุดชุม
วัดคำกลาง ตำบลกุดชุม
วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน ตำบลกุดชุม
วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลกุดชุม
วัดพฤกษาวราราม ตำบลกุดชุม
วัดวินิจธรรมาราม ตำบลกุดชุม
วัดสองคอน ตำบลกุดชุม
วัดสามัคคีวนาราม ตำบลกุดชุม
วัดหนองบอน ตำบลกุดชุม
วัดหนองมาลา ตำบลกุดชุม
วัดหนองเรือ ตำบลกุดชุม
วัดเหล่าตำแย ตำบลกุดชุม
วัดคำหนองยาง ตำบลคำน้ำสร้าง
วัดดงสำราญ ตำบลคำน้ำสร้าง
วัดเที่ยงนาเรียง ตำบลคำน้ำสร้าง
วัดบ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง
วัดศรีบุญเรือง (คำน้ำสร้าง) ตำบลคำน้ำสร้าง
วัดกุดแดง ตำบลนาโส่
วัดดงเย็น ตำบลนาโส่
วัดนาซึม ตำบลนาโส่
วัดนาโส่ ตำบลนาโส่
วัดศรีวิลัย (ท่าลาด) ตำบลนาโส่
วัดโสกขุมปูน ตำบลนาโส่
วัดหนองแคน ตำบลนาโส่
วัดหนองผือน้อย ตำบลนาโส่
วัดกุดปลาดุก ตำบลโนนเปือย
วัดชลประทาน ตำบลโนนเปือย
วัดดอนหวาย ตำบลโนนเปือย
วัดนาสะแบง ตำบลโนนเปือย
วัดบูรพาโนนเปือย (บ้านโนนเปือย) ตำบลโนนเปือย
วัดผักกะย่า ตำบลโนนเปือย
วัดโพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม (เหล่าใหญ่) ตำบลโนนเปือย
วัดคำเลา ตำบลโพนงาม
วัดโคกศรี ตำบลโพนงาม
วัดฉายแสง ตำบลโพนงาม
วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า) ตำบลโพนงาม
วัดนางาม (ศรีทองแสงสว่าง) ตำบลโพนงาม
วัดโพธาราม (เกี้ยงใหม่) ตำบลโพนงาม
วัดม่วงใหญ่ (อัมพวัน) ตำบลโพนงาม
วัดสร้างแต้ (ศรีครสาย) ตำบลโพนงาม
วัดสิงห์ทอง ตำบลโพนงาม
วัดหนองหว้า (สระบัว) ตำบลโพนงาม
วัดกุดไกรสร ตำบลหนองหมี
วัดคำบอน ตำบลหนองหมี
วัดจวงเจริญ ตำบลหนองหมี
วัดจำปา ตำบลหนองหมี
วัดป่าพุทธะนิกาย ตำบลหนองหมี
วัดหนองแคน ตำบลหนองหมี
วัดหนองหมี ตำบลหนองหมี
วัดคำผักกูด ตำบลหนองแหน
วัดคำผักหนาม ตำบลหนองแหน
วัดโนนประทาย ตำบลหนองแหน
วัดโพนดินแดง ตำบลหนองแหน
วัดหนองแหน ตำบลหนองแหน
วัดคำก้าว ตำบลห้วยแก้ง
วัดโนนใหญ่ ตำบลห้วยแก้ง
วัดบ้านบะนางเจิม ตำบลห้วยแก้ง
วัดสว่างอารมณ์ ตำบลห้วยแก้ง
วัดโสกน้ำขาว ตำบลห้วยแก้ง
วัดหนองบัวบาน ตำบลห้วยแก้ง
วัดหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง
วัดห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง
วัดหัวนา ตำบลห้วยแก้ง
[แก้]วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดประชาชุมพล ตำบลกุดชุม
วัดป่าหนองเมืองกลาง ตำบลกุดชุม
วัดภูหมากพริก ตำบลกุดชุม
วัดศรีสุพรรณ ตำบลคำน้ำสร้าง
วัดภูทางเกวียน ตำบลหนองแหน
วัดภูผาขาว ตำบลหนองแหน
วัดราษฏร์ในอำเภอค้อวัง
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดไชยมงคล ตำบลกุดน้ำใส
วัดท่าสะอาด ตำบลกุดน้ำใส
วัดบูรพา ตำบลกุดน้ำใส
วัดพระโต ตำบลกุดน้ำใส
วัดโพธิ์สมโพธิ ตำบลกุดน้ำใส
วัดศรีสะอาด ตำบลกุดน้ำใส
วัดศรีอุทัย ตำบลกุดน้ำใส
วัดสว่าง ตำบลกุดน้ำใส
วัดสังฆรักษ์ ตำบลกุดน้ำใส
วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง
วัดบ้านเปาะ ตำบลค้อวัง
วัดบ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง
วัดป่าลำดวน ตำบลค้อวัง
วัดผิผ่วน ตำบลค้อวัง
วัดมะมาย ตำบลค้อวัง
วัดชัยชนะ ตำบลน้ำอ้อม
วัดศรีสว่าง ตำบลน้ำอ้อม
วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำอ้อม
วัดศิริมงคลาราม ตำบลน้ำอ้อม
วัดสระแก้ว ตำบลน้ำอ้อม
วัดสิงห์ทอง ตำบลน้ำอ้อม
วัดดงมะหรี่ ตำบลฟ้าห่วน
วัดบ้านแข่ ตำบลฟ้าห่วน
วัดพลเมือง ตำบลฟ้าห่วน
วัดฟ้าห่วนใต้ ตำบลฟ้าห่วน
วัดฟ้าห่วนเหนือ ตำบลฟ้าห่วน
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดสุจิตตะสังขะวนาราม ตำบลกุดน้ำใส
วัดราษฏร์ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดกุดกุง ตำบลกุดกุง
วัดทรายงาม ตำบลกุดกุง
วัดนาโพธิ์ ตำบลกุดกุง
วัดโนนม่วง ตำบลกุดกุง
วัดเหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง
วัดกู่จาน ตำบลกู่จาน
วัดโคกสะอาด ตำบลกู่จาน
วัดนาเวียง ตำบลกู่จาน
วัดบ้านงิ้ว ตำบลกู่จาน
วัดสมบูรณ์พัฒนา ตำบลกู่จาน
วัดหนองกบ ตำบลกู่จาน
วัดหนองเสียว ตำบลกู่จาน
วัดแคนน้อย ตำบลแคนน้อย
วัดดอนแก้ว ตำบลแคนน้อย
วัดดอนมะยาง ตำบลแคนน้อย
วัดนาถ่ม ตำบลแคนน้อย
วัดโนนเมืองน้อย ตำบลแคนน้อย
วัดหนองเลิง ตำบลแคนน้อย
วัดกลางนา (สว่างกลางนา) ตำบลดงแคนใหญ่
วัดดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่
วัดบกน้อย ตำบลดงแคนใหญ่
วัดประชาเฉลิมเกียรติ ตำบลดงแคนใหญ่
วัดผักบุ้ง ตำบลดงแคนใหญ่
วัดหนองแคน ตำบลดงแคนใหญ่
วัดทุ่งมน ตำบลทุ่งมน
วัดบ้านโซง ตำบลทุ่งมน
วัดโพนสิม ตำบลทุ่งมน
วัดมะพริก ตำบลทุ่งมน
วัดนาหลู่ ตำบลนาแก
วัดบ้านนาแก ตำบลนาแก
วัดบ้านม่วง ตำบลนาแก
วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลนาแก
วัดนาแก ตำบลนาคำ
วัดนาคำ ตำบลนาคำ
วัดนาส่อน ตำบลนาคำ
วัดนาห่อม ตำบลนาคำ
วัดปลาอีด ตำบลนาคำ
วัดหนองเทา ตำบลนาคำ
วัดหัวขัว ตำบลนาคำ
วัดคำแหลม ตำบลโพนทัน
วัดบ้านดง ตำบลโพนทัน
วัดโพนทัน ตำบลโพนทัน
วัดสำโรง ตำบลโพนทัน
วัดแหล่งหนู ตำบลโพนทัน
วัดคำม่วง ตำบลย่อ
วัดคำม่วง ตำบลย่อ
วัดโคกป่าจิก ตำบลย่อ
วัดบ้านหนองแสง ตำบลย่อ
วัดย่อเหนือ ตำบลย่อ
วัดยางตลาด ตำบลย่อ
วัดสว่าง ตำบลย่อ
วัดขี้เหล็กน้อย ตำบลลุมพุก
วัดขี้เหล็กใหญ่ ตำบลลุมพุก
วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลลุมพุก
วัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก
วัดดอนเขือง ตำบลลุมพุก
วัดโนนยาง ตำบลลุมพุก
วัดบูรพาราม ตำบลลุมพุก
วัดโพนแพง ตำบลลุมพุก
วัดหนองแสง ตำบลลุมพุก
วัดหนองหาบแห ตำบลลุมพุก
วัดเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก
วัดแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก
วัดกุดตากล้า ตำบลสงเปือย
วัดขะยอม (ดอนขะยอม) ตำบลสงเปือย
วัดศิริราษฎร์พัฒนา ตำบลสงเปือย
วัดสงเปือย ตำบลสงเปือย
วัดกุดเป่ง ตำบลเหล่าไฮ
วัดชาตะยานนท์ ตำบลเหล่าไฮ
วัดเหล่าหุ่ง ตำบลเหล่าไฮ
วัดเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดป่าน้อยกุดกุง ตำบลกุดกุง
วัดดงพยอม ตำบลดงเจริญ
วัดป่าสันติธรรม ตำบลโพนทัน
วัดบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย
วัดราษฏร์ในอำเภอทรายมูล
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดกุดกว้าง ตำบลดงมะไฟ
วัดคำแขนศอก ตำบลดงมะไฟ
วัดคำครตา ตำบลดงมะไฟ
วัดคำไผ่ ตำบลดงมะไฟ
วัดโคกก่อง ตำบลดงมะไฟ
วัดดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ
วัดดอนนกชุม (แสงอรุณโพธิ์ศรี) ตำบลดงมะไฟ
วัดสิริมงคล ตำบลดงมะไฟ
วัดโคกกลาง ตำบลดู่ลาด
วัดดู่ลาด (ปทุมธานี) ตำบลดู่ลาด
วัดลาดเก่า ตำบลดู่ลาด
วัดสีสุก ตำบลดู่ลาด
วัดเสาเล้า ตำบลดู่ลาด
วัดโสกผักหวาน (บ้านโศกผักหวาน) ตำบลดู่ลาด
วัดหนองลาดควาย ตำบลดู่ลาด
วัดโคกยาว ตำบลทรายมูล
วัดดอนเขือง ตำบลทรายมูล
วัดดอนหวาย ตำบลทรายมูล
วัดนาโป่ง ตำบลทรายมูล
วัดบูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล
วัดป่าธรรมวิเวการาม ตำบลทรายมูล
วัดป่าบ้านนาโป่ง ตำบลทรายมูล
วัดสิงห์ทองเหนือ ตำบลทรายมูล
วัดหนองไก่ขาว ตำบลทรายมูล
วัดเหล่าเมย ตำบลทรายมูล
วัดนาเวียง ตำบลนาเวียง
วัดบะคอม ตำบลนาเวียง
วัดบ้านโป่ง ตำบลนาเวียง
วัดหนองแวง ตำบลนาเวียง
วัดโคกกลาง ตำบลไผ่
วัดดอนกลอง ตำบลไผ่
วัดนาเรียง ตำบลไผ่
วัดบ้านค้อ (ศิริมงคล) ตำบลไผ่
วัดบ้านไผ่ ตำบลไผ่
วัดสร้างช้าง ตำบลไผ่
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดลาดเก่า ตำบลดู่ลาด
วัดทรายมูล ตำบลทรายมูล
วัดพระธาตุฝุ่น ตำบลทรายมูล
วัดราษฏร์ในอำเภอไทยเจริญ
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดสิงห์ทอง ตำบลคำเตย
วัดหนองซ่งแย้ ตำบลคำเตย
วัดหนองลุมพุก ตำบลคำเตย
วัดหนองสวรรค์ ตำบลคำเตย
วัดคำไผ่เหนือ ตำบลคำไผ่
วัดโชติเขตตาราม ตำบลคำไผ่
วัดท่าศรีใคร ตำบลคำไผ่
วัดโพธิ์ศรีตาราม ตำบลคำไผ่
วัดโสกน้ำใส ตำบลคำไผ่
วัดโสมนัสสยาราม ตำบลคำไผ่
วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ
วัดพนอมตาว ตำบลไทยเจริญ
วัดห้วยยาง ตำบลไทยเจริญ
วัดคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำดำ
วัดลัฎฐิวัน ตำบลน้ำดำ
วัดอัมพวัน ตำบลน้ำดำ
วัดนางาม ตำบลส้มผ่อ
วัดนาสาน ตำบลส้มผ่อ
วัดโนนแดง ตำบลส้มผ่อ
วัดโพธิ์ศรี ตำบลส้มผ่อ
วัดเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ
[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอป่าติ้ว
[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดกระจายนอก ตำบลกระจาย
วัดกระจายใน ตำบลกระจาย
วัดคำเกิด ตำบลกระจาย
วัดโคกพระเจ้า ตำบลกระจาย
วัดเชียงเครือ ตำบลกระจาย
วัดบึงสร้างโพธิ์ ตำบลกระจาย
วัดม่วงไข่ ตำบลกระจาย
วัดหนองบาก ตำบลกระจาย
วัดโคกนาโก ตำบลโคกนาโก
วัดดงสวาง ตำบลโคกนาโก
วัดนาดี ตำบลโคกนาโก
วัดโพธาราษฎร์บำรุง ตำบลโคกนาโก
วัดโพธิสัตว์ ตำบลโคกนาโก
วัดหนองแข้ ตำบลโคกนาโก
วัดหนองชุม ตำบลโคกนาโก
วัดเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง
วัดท่าลาด ตำบลเชียงเพ็ง
วัดท่าวังหลวง (ท่าบางหลวง) ตำบลเชียงเพ็ง
วัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม ตำบลเชียงเพ็ง
วัดบ้านกลาง ตำบลโพธิ์ไทร
วัดบูรพา ตำบลโพธิ์ไทร
วัดป่าตอง ตำบลโพธิ์ไทร
วัดป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร
วัดป่าสุริยาลัย ตำบลโพธิ์ไทร
วัดโพธิญาณ ตำบลโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ไทร
วัดเตาไห ตำบลศรีฐาน
วัดป่าศิลาเลข ตำบลศรีฐาน
วัดศรีฐานนอก ตำบลศรีฐาน
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดนิคมวนาราม ตำบลกระจาย
วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย
วัดสุทธิมงคล ตำบลกระจาย
วัดประชาสามัคคี ตำบลเชียงเพ็ง
วัดไชยวาสี ตำบลศรีฐาน
วัดศรีฐานใน ตำบลศรีฐาน
วัดศรีพัฒนาราม ตำบลศรีฐาน
วัดราษฏร์ในอำเภอมหาชนะชัย
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดคูเมือง ตำบลคูเมือง
วัดบ้านขาม ตำบลคูเมือง
วัดบ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง
วัดพลไว ตำบลคูเมือง
วัดสำโรง (สระบัวบาน) ตำบลคูเมือง
วัดโชติการาม ตำบลโนนทราย
วัดบ้านแดง ตำบลโนนทราย
วัดยางกลาง ตำบลโนนทราย
วัดสุรพาราม ตำบลโนนทราย
วัดหนามแท่ง ตำบลโนนทราย
วัดดงยาง ตำบลบากเรือ
วัดดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ
วัดดอนเรือ ตำบลบากเรือ
วัดท่าช้าง ตำบลบากเรือ
วัดบากเรือ ตำบลบากเรือ
วัดปอแดง ตำบลบากเรือ
วัดชัยชนะ ตำบลบึงแก
วัดบ้านบอน ตำบลบึงแก
วัดบูรพาราม ตำบลบึงแก
วัดโพธิกาญจนาราม ตำบลบึงแก
วัดสระปทุมวนาราม ตำบลบึงแก
วัดอุตตมังคลาราม ตำบลบึงแก
วัดอุทยาราม ตำบลบึงแก
วัดปุณณสิริวนาราม ตำบลผือฮี
วัดมหาธาตุ ตำบลผือฮี
วัดเวินชัย ตำบลผือฮี
วัดศรีรัตนาราม ตำบลผือฮี
วัดหนองบัวบาน ตำบลผือฮี
วัดอรุณาราม ตำบลผือฮี
วัดขาทราย ตำบลพระเสาร์
วัดโนนงิ้ว ตำบลพระเสาร์
วัดโนนยาง ตำบลพระเสาร์
วัดบ้านแดง ตำบลพระเสาร์
วัดปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์
วัดพระธาตุบุญตา ตำบลพระเสาร์
วัดพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์
วัดหัวดง ตำบลพระเสาร์
วัดฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด
วัดมัคคสัญจาราม ตำบลฟ้าหยาด
วัดสว่าง ตำบลฟ้าหยาด
วัดสิริวนาราม ตำบลฟ้าหยาด
วัดท่าสมอ ตำบลม่วง
วัดบัวขาว ตำบลม่วง
วัดบ้านโคกสมบูรณ์วนาราม ตำบลม่วง
วัดบ้านม่วง ตำบลม่วง
วัดบ้านอาจ ตำบลม่วง
วัดโพธาราม ตำบลม่วง
วัดเหมือดขาว ตำบลม่วง
วัดเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง
วัดชัยพฤกษ์ ตำบลสงยาง
วัดดงขวาง ตำบลสงยาง
วัดตรีสุวรรณาราม ตำบลสงยาง
วัดธาตุทอง ตำบลสงยาง
วัดป่าดอนธาตุ ตำบลสงยาง
วัดสงยาง ตำบลสงยาง
วัดกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง
วัดคูสองชั้น ตำบลหัวเมือง
วัดนาดี ตำบลหัวเมือง
วัดหนองตุ ตำบลหัวเมือง
วัดหนองบัว (บ้านหนองบัว) ตำบลหัวเมือง
วัดหนองยาง ตำบลหัวเมือง
วัดหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดศรีวีรวงศาราม ตำบลโนนทราย
วัดป่าหอพระคุณ ตำบลบากเรือ
วัดหอก่อง ตำบลฟ้าหยาด
วัดพระพุทธบาทยโสธร ตำบลหัวเมือง
วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองยโสธร
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดขั้นไดใหญ่ ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดคำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดโคกมนัส ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดเชือกน้อย ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดโพนขวาว ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดหนองบั่ว ตำบลขั้นไดใหญ่
วัดจันทรังษี (จันทรังศรี) ตำบลขุมเงิน
วัดท่าค้อ ตำบลขุมเงิน
วัดท่าหว้า ตำบลขุมเงิน
วัดบ้านเหลื่อม ตำบลขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน ตำบลขุมเงิน
วัดสากลสะแนน ตำบลขุมเงิน
วัดดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ
วัดท่าเยี่ยม ตำบลเขื่องคำ
วัดบ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ
วัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ
วัดบูรพา ตำบลเขื่องคำ
วัดปัจฉิมาวาส ตำบลเขื่องคำ
วัดศรีบุญเรือง ตำบลเขื่องคำ
วัดค้อเหนือ ตำบลค้อเหนือ
วัดคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ
วัดดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ
วัดดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ
วัดดอนยาง ตำบลค้อเหนือ
วัดบ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ
วัดพระธาตุเก่า ตำบลค้อเหนือ
วัดมงคลวนาราม ตำบลค้อเหนือ
วัดสำโรง ตำบลค้อเหนือ
วัดเหมือดแอ่ ตำบลค้อเหนือ
วัดคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง
วัดดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง
วัดบ้านผือ (ศิริมงคล) ตำบลดู่ทุ่ง
วัดบ้านพลับ ตำบลดู่ทุ่ง
วัดม่วงอ่อนท่าวารี ตำบลดู่ทุ่ง
วัดสามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง
วัดหนองคำ ตำบลดู่ทุ่ง
วัดคำแดง ตำบลเดิด
วัดธรรมนิมิต ตำบลเดิด
วัดนาคำ ตำบลเดิด
วัดน้ำโผ่ ตำบลเดิด
วัดบ้านเชือก ตำบลเดิด
วัดบ้านเดิด ตำบลเดิด
วัดบ้านบาก ตำบลเดิด
วัดแสนพัน ตำบลเดิด
วัดใหม่ชุมพร ตำบลเดิด
วัดคอนสาย ตำบลตาดทอง
วัดดอนมะยาง ตำบลตาดทอง
วัดทุ่งสะเดา ตำบลตาดทอง
วัดป่าคำม่วง ตำบลตาดทอง
วัดป่าสะเดา ตำบลตาดทอง
วัดโพธิ์ศรีมงคล ตำบลตาดทอง
วัดศรีสว่างมงคล ตำบลตาดทอง
วัดหนองแฝก ตำบลตาดทอง
วัดอัมพวันเหนือ ตำบลตาดทอง
วัดคำน้ำเกลี้ยง ตำบลทุ่งแต้
วัดคำเม็ก ตำบลทุ่งแต้
วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งแต้
วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้
วัดป่าลัฎฐิวัน ตำบลทุ่งแต้
วัดหนองพาลโลน ตำบลทุ่งแต้
วัดดอนกระยอม ตำบลทุ่งนางโอก
วัดทุ่งอีโอก ตำบลทุ่งนางโอก
วัดหนองซองแมว ตำบลทุ่งนางโอก
วัดหนองเป้า ตำบลทุ่งนางโอก
วัดหนองไม้ตาย ตำบลทุ่งนางโอก
วัดนาจาน ตำบลนาสะไมย์
วัดนาดีน้อย ตำบลนาสะไมย์
วัดบ้านชาด ตำบลนาสะไมย์
วัดผือฮี ตำบลนาสะไมย์
วัดสิงห์ทอง ตำบลนาสะไมย์
วัดหนองศาลา ตำบลนาสะไมย์
วัดกุดจอก ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดตับเต่า ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดตับเต่าเก่า ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดโนนขี้เหล็ก ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดบ้านหนองแวง ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดโพธิ์ศรีทอง ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดวังแคน ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดสมสะอาด ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดหนองเสือตาย ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดห้องข่า ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดใต้ศรีมงคล ตำบลในเมือง
วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ตำบลในเมือง
วัดศรีไตรภูมิ ตำบลในเมือง
วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง
วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง
วัดชัยมงคล ตำบลสำราญ
วัดเชียงหวาง ตำบลสำราญ
วัดดอนพระเจ้า ตำบลสำราญ
วัดบ้านบ่อ ตำบลสำราญ
วัดบ้านบาก (ศรีสว่าง) ตำบลสำราญ
วัดสว่าง ตำบลสำราญ
วัดหนองอีตุ้ม ตำบลสำราญ
วัดหัวคำ ตำบลสำราญ
วัดกุดระหวี่ ตำบลสิงห์
วัดจันทร์เกษม ตำบลสิงห์
วัดจำปานาคำ ตำบลสิงห์
วัดโพนสิม ตำบลสิงห์
วัดศรีธาตุ ตำบลสิงห์
วัดสว่างหนองขอน (บ้านหนองขอน) ตำบลสิงห์
วัดอรัญญิกาวาส (อรัญญาวาส) ตำบลสิงห์
วัดดงบัง ตำบลหนองคู
วัดโนนทรายงาม ตำบลหนองคู
วัดศรีธงทอง ตำบลหนองคู
วัดดอนกลอง (บ้านควนกลอง) ตำบลหนองเรือ
วัดนาสีนวล ตำบลหนองเรือ
วัดสว่างโพธาราม ตำบลหนองเรือ
วัดหนองสรวง ตำบลหนองเรือ
วัดโต่งโต้น ตำบลหนองหิน
วัดยางเดี่ยว ตำบลหนองหิน
วัดหนองบ่อ ตำบลหนองหิน
วัดหนองเป็ด ตำบลหนองหิน
วัดหนองหงอก ตำบลหนองหิน
วัดหนองหิน ตำบลหนองหิน
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดป่าท่าค้อหนองบัว ตำบลขุมเงิน
วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเขื่องคำ
วัดอรรถสดมมณฑา ตำบลเขื่องคำ
วัดป่าศรีสุนทร ตำบลดู่ทุ่ง
วัดดอนแรด ตำบลตาดทอง
วัดวิโสธนาราม ตำบลตาดทอง
วัดป่าผือฮี ตำบลนาสะไมย์
วัดน้ำคำใหญ่ ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดป่าน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่
วัดหนองแสง ตำบลสิงห์
วัดศิริมังคลาราม ตำบลหนองหิน
วัดหนองไคร้ ตำบลหนองหิน
วัดหนองบก ตำบลหนองหิน
วัดราษฏร์ในอำเภอเลิงนกทา
วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดชัยมงคล ตำบลกุดเชียงหมี
วัดท่ามงคล ตำบลกุดเชียงหมี
วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดเชียงหมี
วัดศรีมงคล ตำบลกุดเชียงหมี
วัดสวาสดิ์ ตำบลกุดเชียงหมี
วัดห้วยยาง (ปฐมิการาม) ตำบลกุดเชียงหมี
วัดโพธิ์ไทร ตำบลกุดแห่
วัดลิขิตาราม (ลิขิตตาราม) ตำบลกุดแห่
วัดโสภณาราม ตำบลกุดแห่
วัดกุดมงคล ตำบลโคกสำราญ
วัดเขมิยาราม ตำบลโคกสำราญ
วัดโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ
วัดดอนศิลา ตำบลโคกสำราญ
วัดบ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ
วัดศรีวิลัย ตำบลโคกสำราญ
วัดหินสิ่ว ตำบลโคกสำราญ
วัดอินทาวาส ตำบลโคกสำราญ
วัดโคกก่อง ตำบลบุ่งค้า
วัดโคกเจริญ ตำบลบุ่งค้า
วัดช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า
วัดธรรมรังษีนิคมเขต ตำบลบุ่งค้า
วัดบูรพา ตำบลบุ่งค้า
วัดพันธุธรรมาราม ตำบลบุ่งค้า
วัดศรีสมพร ตำบลบุ่งค้า
วัดหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า
วัดดวงมณี ตำบลศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว
วัดศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว
วัดคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง
วัดโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง
วัดบูรพาโนนหาด (บูรพา) ตำบลสร้างมิ่ง
วัดศรีวิลัย ตำบลสร้างมิ่ง
วัดศรีสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง
วัดสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง
วัดสว่างวังไฮ ตำบลสร้างมิ่ง
วัดแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง
วัดหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง
วัดเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง
วัดทองวิลัย ตำบลสวาท
วัดท่าประชุม ตำบลสวาท
วัดนาจาน ตำบลสวาท
วัดพรหมนิยม ตำบลสวาท
วัดมิสสกวัน ตำบลสวาท
วัดศรีบุญเรือง ตำบลสวาท
วัดโสมนัสสถาน (บ้านดอนฮี) ตำบลสวาท
วัดเกาะแก้ว ตำบลสามแยก
วัดเขมไชยาราม ตำบลสามแยก
วัดคำสว่างสุขาราม ตำบลสามแยก
วัดบูรพาหนองสิม ตำบลสามแยก
วัดพิทักษ์วนาราม ตำบลสามแยก
วัดห้วยกอย ตำบลสามแยก
วัดโคกสว่าง ตำบลสามัคคี
วัดโชติการาม ตำบลสามัคคี
วัดนาจาน ตำบลสามัคคี
วัดนาเซ ตำบลสามัคคี
วัดสามัคคี (สามัคคีวนาราม) ตำบลสามัคคี
วัดโคกใหญ่ ตำบลห้องแซง
วัดโนนแดง ตำบลห้องแซง
วัดบ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง
วัดบุญเรือง ตำบลห้องแซง
วัดประชาศิริธรรมาราม ตำบลห้องแซง
วัดป่าจันทวนาราม ตำบลห้องแซง
วัดโพธาราม ตำบลห้องแซง
วัดวิเวการาม ตำบลห้องแซง
วัดศรีบุญเรือง ตำบลห้องแซง
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
วัดกุดมะฮง ตำบลกุดแห่
วัดดอนม่วง ตำบลกุดแห่
วัดป่าสุนทราราม (บ้านกุดแห่) ตำบลกุดแห่
วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์ ตำบลกุดแห่
วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช ตำบลโคกสำราญ
วัดป่าหนองบก ตำบลบุ่งค้า
วัดพรหมวิหาร ตำบลสวาท
วัดโพธิ์ศรีทอง ตำบลสวาท
วัดพรสวรรค์ ตำบลสามแยก
วัดสุมังคลาราม (บ้านด่าน) ตำบลสามแยก
วัดคอนสาย ตำบลสามัคคี